CV

INFOFARM

sidan under redigering

gunnar.bergendahl@comhem.se

" Ingen fågel flyger för högt om den flyger med egna vingar. "

Nedan kommer min meritförteckning tagen ur en ansökan ställd till dåvarande biträdande apoteksdirektör Inger Olofsson år 1997. Referenser mm är bortplockat. Jag arbetade kvar som chef för apoteket vid Beckomberga sjukhus till slutet, midsommar 1997. Under fyra - fem år arbetade jag därefter i huvudsak med utbildning/kunskap om psykofarmaka inom Apoteket AB i Stockholm frånsett något knappt halvår då jag ånyo arbetade operativt som apotekschef, samt att jag var huvudansvarig för Apotekets satsning på ett neurologiår i Stockholmsområdet tills jag fick nog av skitspelet www.skitspelet.se och avsade mig det ansvaret.

2007-08-07 Gunnar Bergendahl, leg receptarie

Personuppgifter

Gunnar Bergendahl, 43 09 25, Heleneborgsgatan 30 A, 117 32 Stockholm. Tel 08/669 98 21 hem , 070 510 39 49 mobil och 0176/332 57 landet. gunnar.bergendahl@comhem.se

Längre yrkesinriktad utbildning

1966 Studentexamen.

1974 Receptarieexamen.

http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/utbildningsplanesok/utbildningsplan-detalj?code=FYREC

 

1975 Delexamen för Norsk Receptarieexamen.

1977 Apotekarsocietetens inspektionskurs.

1979 Farmakokinetik III.

1981 Socialfarmacevtisk undersökningsmetodik, forskarutbildning i Socialfaramaci 7,5 p.

1981 Grundkurs i Hälso- och sjukvårdsadministration 20 p.

http://www.kau.se/utbildning/kurser/SVGBHB

 

Ej avslutad utbildning

Fortsättningskurs i Hälso- och sjukvårdsadministration 20 p

(ekonomidel samt uppsats inte avslutad).

Publikationer

1982 Sår och sårvård.

1986 Basalt om psykofarmakologi.

1986 Sårvårdshandboken, redaktionell medverkan.

1995 Psykofarmakologiska grunder.

-+-

1988 Alkohol och narkotika, 6-7, 1988. (“CAN-tidningen”)

s 12ff Psykofarmaka.

s 37 Risk för fler snabbverkande benso-diazepiner.

s 70ff Psykofarmaka mot alkoho-labstinens, med Dr Sten Carlsson.

s.76ff Receptförfalskningar av bensodi-azepiner.

1990 Alkohol och narkotika, 2, 1990, s 28. Läkarordinationer. (“CAN-tidningen”)

1991 Väl och vä, Socialstyrelsens tidning, 2, 91, s 23, Falska recept.

Stoff, Socialstyrelsens tidskrift för offensiv miss¬brukarvård, 3-4, 1991.

s 10 Skillnader i synsätt påverkar ut¬delning av tabletter, med Dr Sten Carl¬sson.

s 15ff Vad är psykofarmaka.

s 27 Statistiken visar.

1992Empati, 1, 92,

s 24 Neuroleptika, antipsykotiska läke-medel.

s 24 Antidepressiva, läkemedel mot de-pressioner.

1995Kvinnor och läkemedel, s36 ff -Nya antidepressiva är inte riskfria. (Kvinnoforum)

, "ringa medverkan".

1992Brott, straff och kriminalvård, Thomas Ekbolm m fl. Medverkan med en graf samt några textrader.

 

Stoff misbruk, tidskrift för narkotika och rusproblemer, Oslo, 6, 1992. Medverkan att ta fram bakgrundsmateri¬al till Fra mamas valium til fattigmannsheroin. (Norska Socialstyrelsen)

1993Vin, våld och lugnande medel. Britt-Louice Thorberg. Medverkan med farmakologi samt faktag¬ranskning.

1994Att vara kvinna är ingen sjukdom, Bi Puranen. Faktagranskning av vissa kapitel.

Berörd av psykiatri, Arne Andersson, utbildningsledare KS. Faktagranskning av farmakologikapitlet.

1996Tidning om läkemedelsberoende med preventiv inriktning, utkom 96-03-12, på pengar i huvudsak från Folkhälsoinstitutet. Medlem av redaktionen tillsammans med t ex Stefan Borg.

Någon enstaka artikel i SFT, Informaco, Acotuellt, poster på Nordisk sjukhusfarmaci och Farmacevtisk årskongress samt ett relativt stort antal artiklar i Landstinkturen.

ITV-produktion

Läkemedel för miljoner, med Dag Barthold m fl.

Preparatval vid sårvård, med Göte Westerlund m fl.

Läkemedelsordination - sluten vård, med Göte Westerlund m fl.

Farmacihistoriska museet, med Gunilla Berglind.

Skansenapoteket, med Gunilla Berglind.

Rollspelläkemedelsberoende, med Sam Larsson och John Lilja.

Någon farmacevtisk informationsvideo för ITV-Beckomberga, med Carl-Erik Oscarsson.

Föreläsningar

Föreläsningar i farmakologi sedan 1977 i varierande omfattning om ca 50-100 timmar per år. Initialt var den stora delen grund- och vidareutbildning av sjuksköterskor inom högskolan. Under 1986 ca 160 lek¬tionstimmar varav huvud¬delen basal farmakologi, tre hela dagar per kurs, som aktiveringskur¬ser för sjuksköterskor, inom VSO för¬lagt till Sabbatsbergs sjukhus. Under åren har även förekommit psykofarmakologi för AT- och FV läkare, farma¬kolo¬gi för laborativ personal inom läkeme¬delsindustri samt läkemedelsavs¬nittet vid ett flertal sårvårdssymposi¬er med exempelvis Börje Holmgren

 

Under några år har också föreläsning på farm fak B M C för R-80 förekommit.

Under de senaste åren har före¬läs¬ningar i huvudsak behandlat psyko¬farmakologi och oftast tillsammans med kliniker. Dessa senare aktivite¬ter har även varit förlagda ute i landet t ex Varberg, Ljus¬dal m m. Dessutom har tre aktiviteter på eller i regi av IF-enheten på Social-styrelsen förekom¬mit samt medverkan i en arbetsgrupp där. Andra nämnvärda aktiviteter är: psyko¬farmakologi för Föreningen Sveriges rättspsykiater, psykofarmakologi för personal vid RFHL-kilen, psykofar¬ma¬kologi för Regionenheten för psykiatri på Säters sjuk¬hus, farmakologi för Föreningen Finlands sjukhusfarmacev¬ter vid mentalsjukhus m m.

Medverkan i kliniska forskares projekt, äldre projekt.

Cheföverläkaren, docent Börje Wistedt, Dande¬ryds sjukhus:

Polyfarmacistudie.

Läkemedelskostnader under psykosbehandling.

Kliniska läraren, docent Christer Allgulander, Huddinge sjukhus:

Receptförfalskningar/läkemedelsmissbruk.

Dr Rolf Lindmark, Runans vårdcentral och Tommy Söderberg SvFF:

Har man undviker kramp hos elitfot¬bollsspelare

Tf Bitr Öl Sten Carlsson, Beroendekliniken, S:t Görans sjukhus:

Avgiftning av blandmissbrukare alkohol/läkemedel.

Läkemedelsanvändning inom öppen- och sluten alkohol¬vård i Stockholm

Sammanställning av anställningar

F N BAT 41 C Sjukvårdsunderbef 681016-690426 6 mån

F N BAT 42 C - 43 C Sjukvårdsunderbef 690902-700420 8 mån

Södersjukhuset Sjukvårdare 1968-1973 1 år 5 mån

Apoteket Beckasinen Apotekselev 1970-1971 1 år 4 mån

Södersjukhuset Sjukvårdare 1973-1974 1 år

Svaneapoteket, Norge Apoteksarbete, lab. 1974-1975 11 mån

Södersjukhuset Sjukvårdare, IVA 1974-1976 11 mån

Norrtälje sjukhusapot. Tf apoteksförest. 1976-1977 11 mån

Norrtälje sjukhus Sjukvård/ambulans 1976-1977 2 mån

Södersjukh. farm. centr 1:e receptarie 1977-1980 3 år 6 mån

Saudi. Al Nava Apotekschef 1980 2 mån

Beckomb. sjukh. apotek Apotekschef 1980-ff 16 år